CENNET KAÇ KATTIR ISIMLERİ NELERDİR VE NASILDIRLAR – İmam El Mehdi

CENNET KAÇ KATTIR ISIMLERİ NELERDİR VE NASILDIRLAR

Bu hadislerden bazıları şöyledir:
“Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah’tan cennet istediğiniz vakit Firdevs’i isteyin.”

“Gümüşten iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından iki cennet vardır, kapları ve içlerinde bulunan diğer eşyaları da hep altındandır. Adn cennetinde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah’ın veçhindeki rıdâu’l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur.”
Cennet, Allah’ın sayısız nimetleriyle doludur. Bu manayı ifade eden değişik sıfatları vardır:
1. Cennet’ün – Naîm : Nîmetler bahçesi,
2. Cennet-i Adn : Daimî kalınacak bahçe,
3. Cennet’ül – Me’vâ : Barınılacak bahçe,
4. Cennetu’l-Firdevs : Bahçe,
5. Dâr’ul – Huld : Daimî kalınacak yer,
6. Dâr’ul – Karar : İkamet olunacak yer,
7. Dâr’us – Selâm : Emniyet ve selâmet yeri.
8. İlliyyûn : Yücelerin yücesi.

İbn Abbâs (r.a.)’dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, “Firdevs, Adn Cennet’i, Nâim Cennet’i, Daru’l-Huld, Me’va Cennet’i, Daru’s-Selâm ve İlliyyûn’dur.” Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. “İlliyyûn” ifadesi cennetin bir adı olup bu rivayette geçmektedir.

Bir de Cennetin sekiz adet de kapısı vardır. Bunlardan her mü’min ameline göre girecektir. Bu da her cennetin ayrı ayrı sekiz kapısı olarak mı, yoksa her kapıdan bir cennete mi girilecek tam net değildir. Bazıları cennetin yedi tabaka olduğu ve bunlara sekiz kapıdan girileceği şeklinde de anlamıştır.
1. Tövbe kapısı
2. Namaz kapısı
3. Oruç kapısı
4. Zekât kapısı
5. Sadaka kapısı
6. Hac ve Umre kapısı
7. Cihat kapısı
8. Sıla-i Rahim kapısı

Kur’an-ı Kerimde çokça zikredilen cennetler şunlardır:
1-Cennetü’n-Nâim: “Beni Cennetü’n-Nâim’in varislerinden kıl.”
2-Cennetü’l-Adn : “Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb’inden korkanlar içindir.”
3-Cennetü’l-Firdevs: “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri vardır.”
4-Cennetü’l-Me’vâ: “İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me’vâ Cennetleri vardır.”
5-Dârü’s-Selâm : “Allah Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur.”
6-Dârü’l-Huld: “O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda kondurdu.”
7-Daru’l Karar: “Dünya hayatı geçici bir eğlencedir ahiret ise gerçekten kalınacak bir yurttur.”
8-İlluyyûn: İlliyyun da İbn-i Abbas’ın (ra) rivayet ettiği hadisde cennet ismi olarak anılmaktadır. Bu Kur’anda amellerin kaydedildiği bir kitap olarak tefsir edilse de devamındaki ayette “Allah’a yakın olanların bulunduğu bir mevki olarak” vasfedilmiştir ki bu da Cennetlerden biridir.

Her ne kadar Cennet’in tabakalarını sekiz ile sınırlandırmışsa da, ayetlerden anlaşıldığına göre, Cennet’in birçok tabakası vardır. Burada İbn Abbas’ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennet’in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da birçok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ’nın “Nâim Cennetleri” veya “Firdevs Cennetleri” şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir. Ayrıca bu “Cennette yüz derece vardır” hadisine de uygundur. Yine Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise Bedir’de şehit olan çocuğu hakkında Hz. Peygamber’den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek, çocuğunun da “Firdevs-i Â’lâ’da” olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir.

VİDEOYLA SİZLERİ DUAM EN GÜZEL HAYIRLARI YÜCELER YÜCESİ RABBİM OLAN DİLERİM Kİ BİAT EDERSİNİZ BANA

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

Link : https://deep-kod.org/halifem/salım.mp4

İZLEYİNİZ GEÇMİŞ GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR MEHDİ VE ORDUSU.

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

YA ALLAH : https://deep-kod.org/halifem/indeks.html

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir